• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene Voorwaarden

 Artikel 1: toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orders, koopovereenkomsten en andere overeenkomsten van Hanging Concepts B.V. (hierna te noemen Hanging Concepts) met betrekking tot alle door Hanging Concepts geleverde goederen en/of diensten. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk tussen Hanging Concepts en haar wederpartij (“opdrachtgever”) zijn overeengekomen.

1.2. Waar hierna van “verkoop” respectievelijk “koop” wordt gesproken worden hieronder verstaan alle overeenkomsten en diensten als omschreven in lid 1 van dit artikel.

Artikel 2: aanbod en aanvaarding
2.1. Alle aanbiedingen van Hanging Concepts zijn vrijblijvend, tenzij in de schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld.

2.2. Een opdracht, c.q. koop, hierna te noemen “overeenkomst” wordt geacht eerst tot stand te zijn gekomen wanneer deze schriftelijk is bevestigd. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de dag van verzending van de bevestiging door Hanging Concepts. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts geldig, indien Hanging Concepts deze schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3: prijzen en kosten
3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de opgegeven prijzen exclusief 21% BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2. Installatie-, voorrij- en transportkosten worden aan de opdrachtgeveropdrachtgever in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: levertijd en aflevering
4.1. De door Hanging Concepts opgegeven levertijden zullen nimmer als een fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval van niet tijdige levering is Hanging Concepts pas na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
4.2. De opdrachtgever heeft geen aanspraak op enigerlei schadevergoeding voor welke vorm van schade dan ook, indien Hanging Concepts in verzuim is als hier bedoeld.

4.3. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de opdrachtgever niet het recht de bestelling te annuleren, mits Hanging Concepts binnen een redelijke termijn tot levering over kan gaan.

4.4. Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken brengt Hanging Concepts verzend- of transportkosten in rekening. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Hanging Concepts bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.5 De opdrachtgever dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de opdrachtgever gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

4.6 Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4.7. Aan de leveringsplicht van Hanging Concepts zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Hanging Concepts geleverde zaken een keer aan de opdrachtgever zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.8. Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever op goede gronden het recht op ontbinding van de opdracht of vervanging van de zaak inroept. Artikel

5: ontbinding van aankoop of dienst
5.1. Onverminderd de rechten van Hanging Concepts op basis van de wet, is Hanging Concepts gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de opdrachtgever indien na het aanvaarden van de overeenkomst aan Hanging Concepts omstandigheden ter kennis komen die Hanging Concepts goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

5.2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Hanging Concepts zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Hanging Concepts bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

5.3. De opdrachtgever heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Hanging Concepts, indien er sprake is van een consumentenkoop binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de opdrachtgever na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Hanging Concepts heeft teruggezonden, is de koop een feit. De opdrachtgever is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken bij Hanging Concepts. De opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 14 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.4.Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in gelijke staat als bij aflevering verkerend. Indien de zaken bij de opdrachtgever zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Hanging Concepts na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande.

5.5 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals montage, het inlijsten van het kunstwerk, diensten op het gebied van fotofinishing en ander niet genoemde specifieke maatwerk- opdrachten. Op deze diensten, waarbij Hanging Concepts door de opdracht van opdrachtgever soms haar verplichtingen aan derden heeft, gelden uitsluitend de bepalingen van artikel 7 en 10 uit deze voorwaarden.

Artikel 6: eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud
6.1. Hanging Concepts behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de opdrachtgever geleverde zaken, totdat al haar vorderingen op deze opdrachtgever ter zake van de geleverde zaken en/of diensten en terzake van de met de geleverde zaak verband houdende dienstverlening, volledig zijn voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt tevens tot zekerheid voor vorderingen van Hanging Concepts wegens tekort schieten in de nakoming van voornoemde overeenkomsten.

6.2. Hanging Concepts is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud aan de opdrachtgever geleverde zaken terug te nemen indien de opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens Hanging Concepts heeft voldaan, of indien gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens Hanging Concepts zou kunnen voldoen.

6.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Hanging Concepts zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

6.4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en artistieke eigendom met betrekking tot de door Hanging Concepts geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, uitsluitend bij Hanging Concepts en/of haar producenten.

Artikel 7: Overmacht
7.1. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Hanging Concepts geen invloed heeft en die de levering van zaken of diensten belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Hanging Concepts en/of toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2. Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Hanging Concepts de verbintenis had moeten nakomen.

7.3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Hanging Concepts niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4. Indien Hanging Concepts bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8: Garantie en reclamering
8.1. De opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de opdrachtgever (alvorens over te gaan tot terugzending aan Hanging Concepts) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Hanging Concepts. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in gelijke staat als bij aflevering verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.2. Reclamering ter zake van verrichte diensten, evenals van uitgevoerde opdrachten dient binnen 14 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven bij Hanging Concepts te geschieden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt iedere aanspraak jegens Hanging Concepts.

8.3. Indien klachten van de opdrachtgever door Hanging Concepts gegrond worden bevonden, zal Hanging Concepts naar haar keuze: de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de opdrachtgever een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Hanging Concepts en derhalve het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Hanging Concepts) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Hanging Concepts gedekte bedrag.

8.4. Deze garantie geldt niet indien en zolang de opdrachtgever jegens Hanging Concepts in gebreke is; de opdrachtgever de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt; door derden heeft laten repareren en/of bewerken of de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld; onoordeelkundig zijn gemonteerd; of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de aanwijzingen van Hanging Concepts zijn behandeld.

Artikel 9: Betaling
9.1. Betaling geschiedt op het tijdstip en de wijze als door partijen overeengekomen, zonder recht op korting of verrekening.

9.2. Indien daaromtrent tussen partijen niets is overeengekomen, geschiedt de betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum

Artikel 10. Montage
10.1 Hanging Concepts is verplicht haar aansprakelijkheidsrisico te dekken door een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

10.2 Hanging Concepts neemt bij de uitvoering van de montage de daarop van toepassing verklaarde voorschriften in acht. Eventuele financiële gevolgen van wijzigingen in de voorschriften komen voor rekening van opdrachtgever.

10.3 De opdrachtgever zorgt voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen voor de bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het werk.

10.4 Onder meerwerk wordt verstaan al hetgeen door Hanging Concepts in overleg met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden resp. werkzaamheden wordt geleverd. Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens na het voltooien van het meerwerk, uiterlijk binnen veertien dagen nadat dit bij de opdrachtgever in rekening is gebracht. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van Hanging Concepts op verrekening daarvan onverlet.

10.5 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.

10.6 De opdrachtgever vrijwaart Hanging Concepts voor alle aanspraken van derden ter zake van schaden die krachtens deze fouten of gebreken voor rekening van de opdrachtgever blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Artikel 11. Privacy
11.1. Hanging Concepts respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar websites en is de enige eigenaar van de informatie die via deze websites wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Hanging Concepts niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Hanging Concepts geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

11.2. Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de websites van Hanging Concepts kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Hanging Concepts worden gebruikt met als doel de bezoeken aan haar websites te optimaliseren.

11.3. Hanging Concepts verzamelt niet-persoonlijke informatie over de online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem.

11.4. Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op alle nadere overeenkomsten welke daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing. Alle hierop betrekking hebbende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

12.2. Geschillen tot de kennisneming waarvan de Arrondissementsrechtbank in eerste aanleg bevoegd is, zullen worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage.

Artikel 13: deponering
13.1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 62650610.

Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos op te vragen bij Hanging Concepts, te printen vanaf PDF en tegen vergoeding te downloaden via de website van de Kamer van Koophandel: www.kvk.nl

© Hanging Concepts B.V. 2018